Fietsverhuur in Tilburg

Fietsverhuur / Bike rental Tilburg

Wilt u een fiets huren in Tilburg? Dat kan bij Van Rijswijk Tweewielers. U huurt een fiets voor €9,50 per dag.


Fietsverhuur in Tilburg


Ophaalpunten: 

Van Rijswijk Tweewielers
Noordhoekring 23
5038 GB Tilburg

10 fietsen bij dit ophaalpunt

Indien u een fiets wilt huren of reserveren kunt u contact met ons opnemen door te bellen met 013-5434508 of een mail te sturen aan info@fietsverhuurtilburg.nl.


In 5 stappen fiets je weg!

Zo werkt het.

1. Registreren

 

Ga naar met je smartphone, tablet of computer naar: http://www.goabout.com/ en registreer je daar. Let op: het e-mailadres dat je bij het registreren gebruikt, is jouw gebruikersnaam voor GoAbout. Je ontvangt een bevestigings e-mail op dat e-mailadres waarmee je een wachtwoord kunt kiezen.


2. App downloaden
 

Heb je een wachtwoord gekozen? Download dan nu de GoAbout app en log daar in met jouw e-mailadres en wachtwoord:
https://daks2k3a4ib2z.cloudfront.net/582acdb0c9f743ca6dd06dd4/59b90cb6b5aec300014a4d7a_appstore.pnghttps://daks2k3a4ib2z.cloudfront.net/582acdb0c9f743ca6dd06dd4/59b90cfc768d230001c8cf1e_playstore.png
Zorg dat je je locatie deelt met de GoAbout app en dat je bluetooth aan staat! We gebruiken je locatie om inlever-locaties in de buurt te vinden en te zorgen dat je je fiets weer in kunt leveren op de goede plek. De sloten werken via bluetooth.


3. Product kiezen
 

Ben je ingelogd in de app? Mooi! Ga nu naar het tabblad producten. Bekijk alle producten die beschikbaar zijn en selecteer hier: Van Rijswijk Tweewielers deelfietsen Tilburg. Geef vervolgens je adres en geboorte datum op en klik op verstuur. Geef vervolgens je e-mailadres en wachtwoord op  zoals je in stap 1 gekozen hebt. Betaal vervolgens je dienst eenvoudig via IDEAL. Ga nu terug na de GoAbout app, als het goed is, zie je daar nu het product: Van Rijswijk Tweewielers deelfietsen. Selecteer het product.

Zie je geen producten? Trek dan het scherm eens omlaag totdat er een draaiend icoontje verschijnt en het beeld ververst.

 
4. Locatie kiezen
 

Zodra je op het product gedrukt hebt, verschijnt een lijstje (of kaartje) met de locaties waar je fietsen kunt vinden. Ga naar een van de locaties toe. Als je in de buurt bent van zo n locatie en de fietsen kunt zien, druk dan op de betreffende locatie in de app. Er verschijnt nu een lijstje met beschikbare fietsen. In het lijstje lichten de knoppen voor de beschikbare fietsen op.


5. Wegfietsen
 

Heb je een mooie fiets gevonden? Kijk dan achter op het spatbord naar het nummer van de fiets en selecteer deze in de app. Nu nog even je naam en telefoonnummer ingeven en selecteer start gebruik.  Controleer je bestelling en selecteer Huur als alle gegevens kloppen. Na even laden, verschijnt een groene knop. Druk daarop en Klik! het slot schiet open en je kunt wegfietsen.


Inleveren
 

Wil je jouw fiets weer inleveren? Ga dan naar één van de inlever-locaties. Je vind deze in de app. Parkeer je fiets netjes op de daarvoor bestemde locatie, zet hem met het kettingslot vast en zet hem met de app op slot (zie Op slot zetten). Kies in de app voor Inleveren, en selecteer je inlever-locatie. Geef aan of de fiets nog in orde is en eventueel andere opmerkingen.


Op slot zetten
 

Je kunt de fiets met de app tussentijds op slot zetten. Doe dat ook! Je drukt simpelweg op de rode knop in de app en drukt met de hand het slot dicht. Let even op of hij niet tegen een spaak aan komt. De knop in de app wordt groen als hij goed dicht zit. Openen gaat weer met de groene knop.


Verlichting aan en uit zetten
 

De fiets heeft een voorlicht op batterijen. Deze kun je aanzetten met het zwarte knopje bovenop het lampje zelf. Het achterlicht werkt op batterijen. Het knopje vind je op het lampje zelf en kun je indrukken. Vergeet de lampen niet uit te zetten!

 

 

Op onze fietsverhuur gelden de algemene voorwaarden fietsverhuur conform BOVAG


Algemene voorwaarden fietsverhuur conform BOVAG

FIETSEN


Artikel 1 Huursom

De huursom wordt bepaald aan de hand van de bij het aangaan

van de huurovereenkomst bij de verhuurder geldende tarieven,

zoals deze in diens bedrijfsruimte vermeld zijn of ter inzage

liggen.

Artikel 2 Betaling

a. De huursom alsmede alle andere terzake van de

huurovereenkomst verschuldigde bedragen zoals in de

(af-)rekening opgenomen dienen aan verhuurders adres

contant te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders wordt

overeengekomen.

b. Indien betalingen niet contant plaatsvinden is de verhuurder

gerechtigd de verschuldigde betalingen te verhogen met een

rente van 1% per maand, welke verhoging wordt beschouwd

als een voorwaarde waaronder de huurder uitstel van betaling

is verleend, zonder dat daarmee overigens de verplichting van

huurder tot contante betaling komt te vervallen. Deze verhoging

gaat één maand na factuurdatum in terwijl de verhuurder

daarnaast gerechtigd is indien huurder ook na sommatie in

gebreke blijft het verschuldigde bedrag te verhogen met

incasso-, gerechts- en andere inningskosten, waaronder

begrepen de kosten van de raadsman en de werkelijk gemaakte

te specificeren buitengerechtelijke kosten.

c. De in het contract vermelde waarborgsom strekt tot betaling

van al hetgeen de huurder aan de verhuurder verschuldigd

is uit hoofde van de huurovereenkomst onverminderd de

verplichting van de huurder het eventueel na verrekening

met de waarborgsom resterende bedrag contant te voldoen

en onverminderd het recht van de verhuurder tot volledige

schadevergoeding.

d. Indien de huurder door welke oorzaak dan ook geen gebruik

kan maken van de fiets(en) draagt de verhuurder voor de daaruit

voortvloeiende kosten en schaden geen aansprakelijkheid.

e. In het geval in het vorige lid bedoeld blijft de huurder

verplicht de volledige huursom en eventuele andere in de

(af-)rekening vermelde bedragen te voldoen, tenzij hij met

betrekking tot de huursom aantoont, dat het niet kunnen

gebruiken van de fiets(en) een gevolg was van een defect dat

reeds aanwezig was bij de aanvang van de huurperiode.

Artikel 3 Huurperiode

a. De huurperiode is de periode gelegen tussen de tijdstippen

van aanvang en van inlevering zoals in het contract vermeld.

b. Verlenging van de huurperiode kan slechts plaatsvinden na

toestemming van de verhuurder en wel tegen de (verlengings-)

tarieven als bedoeld in artikel 1.

c. Tussentijdse inlevering van de fiets(en) doet de

huurovereenkomst eindigen zonder dat recht op vermindering

van de in het contract vermelde of de wegens verlenging

vermeerderde huursom bestaat.

d. De fiets(en) moet(en) bij het adres van de verhuurder worden

ingeleverd uiterlijk op het in het contract vermelde tijdstip van

inlevering.

e. Indien de oorspronkelijke of verlengde huurperiode met meer

dan 15 minuten wordt overschreden doordat de fiets(en) niet

op tijd op het adres van verhuurder is (zijn) ingeleverd, loopt de

huur door tot het tijdstip dat de fiets(en) wordt (worden)

ingeleverd of door de verhuurder is (zijn) ontvangen, tegen de

tarieven als bedoeld in artikel 1, vermeerderd met een boete

van € 11,34 voor elke dag dat de fiets(en) te laat wordt (worden)

ingeleverd of ontvangen zijn en onverminderd het recht op

vergoeding van eventuele door de verhuurder te lijden kosten

en schaden.

f. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid heeft de

verhuurder in dat geval het recht om de huurovereenkomst

ontbonden te verklaren zonder rechterlijke tussenkomst en

de teruggave van de fiets(en) onverwijld te vorderen of deze

terug te nemen waar en bij wie de fiets(en) zich ook bevindt

(bevinden). Deze bevoegdheid heeft de verhuurder ook indien

de huurder enige voorwaarden van de huurovereenkomst niet

naleeft.

Artikel 4 Gebruik

a. De fiets(en) mag (mogen) slechts gebruikt worden

overeenkomstig hun normale bestemming en door de in het

huurcontract genoemde berijders(s). De fiets(en) moet(en) bij

verhuurders adres schoon worden ingeleverd in de staat waarin

de fiets(en) werd(en) ontvangen.

b. De huurder dient als een goed huisvader voor de fiets(en) te

zorgen. Zo dient huurder alle voorzorgsmaatregelen te treffen

tegen beschadigingen, verlies of diefstal.

c. De fiets(en) mag (mogen) in elk geval niet gebruikt worden in

de duinen en op het strand, indien geen gebruik gemaakt kan

worden van verharde paden en/of wegen.

Artikel 5 Schade, verlies en diefstal

De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan of verlies

van de fiets(en) of onderdelen daarvan, zomede van fietssleutels

en ketting(en)/sloten, tegen bedragen welke door de verhuurder

naar normale normen worden vastgesteld, tenzij zij in het

huurcontract zijn vermeld onder de dagwaarde. De fiets(en) is

(zijn) niet verzekerd tegen aansprakelijheid- of cascoschade.

Artikel 6 Kosten tijdens huurperiode

Alle lasten en belastingen terzake van de fiets(en) is (zijn) voor

rekening van de huurder. Evenzo zijn voor zijn rekening alle

kosten aan het gebruik daarvan verbonden, zoals stalling,

onderhoud en reparaties.

Artikel 7 Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van huurder die worden vermeld op het

contract worden door de verhuurder verwerkt in de zin van

deWet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand van deze

verwerking kan de verhuurder: de overeenkomst uitvoeren,

optimale service verlenen, huurder tijdig voorzien van product

informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen

verwerking ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel

door huurder bij verhuurder aan te tekenen verzet gehonoreerd.